Ako postupovať po zániku povinného zmluvného poistenia

  • 25.05.2018
  • Kategória: PZP
  • Autor: Ing. Ondrej Izakovič
Ako postupovať po zániku povinného zmluvného poistenia
Zánik povinného zmluvného poistenia neznamená automaticky aj zrušenie poistnej zmluvy PZP. Ak chcete zrušiť zmluvu, musíte dodržať odporúčaný postup. V tomto článku ponúkam informácie ako korektne ukončiť PZP, ak došlo k zániku povinného zmluvného poistenia.

Po zániku povinného zmluvného poistenia je potrebné splniť zopár vecí. Ak ich dodržíte, tak vaša zmluva PZP môže byť zrušená korektne a všetko bude mať hladký priebeh.

Oznámenie poisťovni k zániku PZP

Poisťovňa, kde máte svoje povinné zmluvné poistenie, nemá možnosť zistiť skutočnosti okolo zmien v evidencii vozidiel. Štátnej správe neplynie povinnosť tieto zmeny oznámiť komerčným poisťovniam.

Povinnosť je teda prenesená na klientov a ak chcete, aby poisťovňa zmluvu PZP ukončila, musíte jej oznámiť, že prišlo k predaju auta alebo vyradeniu vozidla z evidencie. Jedno alebo druhé vedie k zániku predmetu poistenia.

Zároveň musíte poisťovni preukázať, že došlo k zániku povinného zmluvného poistenia. Pre poisťovňu je smerodajný udaj v evidencii vozidiel a preto ako jednoznačný doklad o zániku poistenia je technický preukaz s vyznačeným novým vlastníkom alebo potvrdenie o vyradení z evidencie.

Aké doklady predkladáte poisťovni k zániku PZP

  • Ak ide o predaj v rámci okresu, týmto dokladom je fotokópia technického preukazu nového majiteľa.
  • Ak ide o predaj mimo okres, týmto dokladom je fotokópia technického preukazu, kde je nový majiteľ zapísaný ako nasledujúci držiteľ.
  • Ak ide o vyradenie vozidla z evidencie motorových vozidiel, týmto dokladom je potvrdenie príslušného oddelenia polície, ktorý vozidlo z evidencie vyradil.

Vrátenie bielej a zelenej karty

Ďalšiu povinnosť, ktorú nám ukladá § 9 ods. 5) zákona č. 381/2001 Z. z., je vrátenie potvrdenia o poistení (biela karta) a zelenej karty bez zbytočného odkladu.

Na toto ľudia niekedy zabúdajú. Zákon však hovorí jasne a je potrebné ho dodržať.

Vrátenie alebo doplatenie poistného pri PZP

Podľa § 11 ods. 11) zákona č. 381/2001 Z. z. poisťovňa musí vykonať vrátenie poistného z povinného zmluvného poistenia do konca obdobia, na ktoré bolo zaplatené, iba ak táto čiastka prevýši sumu 1,66 EUR.

Ak v poistnom období, kedy poistenie zaniklo, ste mali poistnú udalosť, z ktorej poisťovňa poskytla plnenie, má poisťovňa podľa § 11 ods. 12) zákona č. 381/2001 Z. z. nárok na poistné do konca poistného obdobia.

Je teda možné aj to, že ak ste poistné platili v kvartálnych či polročných splátkach, miesto očakávaného vrátenia poistného budete povinný poisťovni doplatiť poistné do konca poistného obdobia – čiže doplatiť poistné za celé ročné obdobie.

Čo ak poisťovňa preplatok z PZP nevráti v rozumnom čase?

Zákon č. 381/2001 Z. z. neupravuje dobu, do kedy musí poisťovňa vrátiť poistné, ktoré nespotrebovala z dôvodu skoršieho ukončenia zmluvy.

Ak by vám poisťovňa nevrátila poistné do vami predpokladaného termínu, mali by ste sa na ňu obrátiť s písomnou žiadosťou. Ako dlžníka ju vyzývate o vrátenie nespotrebovaného poistného za obdobie od zániku poistenia do doby, na ktorú bolo zaplatené a s odvolaním sa na občiansky zákonník (§ 563), aby poistné uhradila nasledujúci deň po doručení vašej žiadosti.

Potvrdenie o bezškodovom priebehu PZP

Po ukončení povinného zmluvného poistenia môžete požiadať poisťovňu v súlade s § 10 ods. 6) zákona č. 381/2001 Z. z. o vydanie dokladu o škodovom priebehu poistenia zodpovednosti za celé obdobie trvania zmluvného vzťahu, ktoré je poisťovňa povinná vydať. Povinnosťou poisťovne je vydať potvrdenie do 15 dní.

Poisťovňa vám však toto potvrdenie nemusí vydať, ak je v rozpore s ustanovením § 9 ods. 5) zákona č. 381/2001 Z. z. a nevrátite potvrdenie o poistení a zelenú kartu za posledné poistné obdobie.

V každom prípade by ste si doklad o škodovom priebehu poistenia zodpovednosti od poisťovne mali pýtať a predložiť ho poisťovni, kam vozidlo poisťujete alebo kde si poisťujete nové vozidlo.

Poisťovňa vám následne môže v budúcnosti vystaviť potvrdenie o škodovom priebehu, kde uvedie aj prenesený škodový priebeh aj vyjazdený škodový priebeh.

Zánik povinného zmluvného poistenia pri leasingu

Častou otázkou je poistenie počas trvania leasingu a či zanikne povinné zmluvné poistenie ukončením leasingu. Podľa § 3 ods. 1) zákona č. 381/2001 Z. z. je povinný počas leasingu uzatvoriť povinné zmluvné poistenie nájomca vozidla a nie leasingová spoločnosť, aj keď je vo väčšine prípadov ponúkané ako súčasť leasingu.

Zmluva povinného zmluvného poistenia sa uzatvára na dobu neurčitú a ukončením leasingu nezanikne. Nezanikne ani zmenou zápisu nového majiteľa v technickom preukaze, ktorý bol počas leasingu nájomcom daného vozidla.

Ak by ste sa rozhodli zmeniť zmluvu povinného zmluvného poistenia k ukončeniu leasingu, lebo ste ju mali uzatvorenú cez leasingovú spoločnosť a zdá sa vám pre vás nevýhodná, máte jedine možnosť ju ukončiť výpoveďou minimálne šesť týždňov pred koncom poistného obdobia.
Ing. Ondrej Izakovič - PZPportal.sk

Ing. Ondrej Izakovič

Pomáham ľuďom a firmám pri výbere a nastavení poistných produktov, aby za ne platili čo najmenej a získali čo najväčší úžitok. Špecializujem sa na poistenie automobilov, zodpovednosti a poistenie podnikateľských rizík.
Zdieľaj:

Ako postupovať

   Porovnajte si ponuky PZP >>

   Vyberte najlepšiu ponuku

   Uzatvorte PZP online

   Zmluvu dostanete na email

Výhody online poistenia

   Porovnanie cien PZP>>

   Zľavy až do 70%

   Uzatvorenie za pár minút

   PZP platí okamžite

   Nemusíte ísť do poisťovne

   Zmluva a zelená karta ihneď na email

Užitočné odkazy

Ako si môžete porovnať ceny PZP

Postup pri uzatváraní PZP online

Ako postupovať pri zmene poisťovne

Ako ukončiť PZP pri predaji auta

Ako môžete zrušiť PZP

Ako postupovať pri dopravnej nehode

Chcete platiť menej za svoje PZP?
Porovnať ceny PZP