Vyradenie vozidla z evidencie a zrušenie PZP

  • 25.05.2018
  • Kategória: PZP
  • Autor: Ing. Ondrej Izakovič
Vyradenie vozidla z evidencie a zrušenie PZP
Zrušenie PZP je možné spraviť z viacerých dôvodov. Jedným z nich je vyradenie vozidla z evidencie. Po vyradení vozidla zaniká aj povinné zmluvné poistenie. Na čo musíte myslieť, ak chcete vyradiť auto z evidencie a zrušiť svoje PZP?

Kedy je nutné vyradenie vozidla z evidencie?

Vyradenie vozidla z evidencie musíte spraviť vtedy, keď je vozidlo v takom technickom stave, že nie je spôsobilé ďalšej prevádzky na verejných komunikáciách. Môže k tomu viesť niekoľko dôvodov:

  • prirodzené opotrebenie;
  • havária;
  • živelná udalosť;
  • požiar;
  • krádež;
  • vyradenie vozidla z premávky na pozemných komunikáciách;
  • rozhodnutie polície, ak sa zistí, že vozidlo nemá originálne výrobné číslo a ak sa nedá identifikovať iným spôsobom jeho pôvod.

Pred vyradením z evidencie je potrebná ekologická likvidácia

Skôr, než vyradíte vozidlo z evidencie, musíte ho ekologicky zlikvidovať a potvrdenie o jeho likvidácii predložiť na polícii.

Pod pojmom ekologická likvidácia sa rozumie odovzdanie starého vozidla spracovateľom starých vozidiel v Slovenskej republike, ktorí majú pre túto činnosť povolenie, alebo osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom členskom štáte Európskej únie.

Spracovatelia starých vozidiel majú vstup priamo do evidencie vozidiel a vedia urobiť záznam o vyradení z evidencie a vystaviť aj o tom potvrdenie.

Ako vyradiť z evidencie už neexistujúce vozidlo?

Špeciálny prípad vyradenia vozidla z evidencie môže nastať zánikom motorového vozidla spôsobom, ktorý nie je presne popísaný v zákone a ktoré už fyzicky neexistuje. To sa občas stáva v bežnom živote.

V takom prípade ste povinný príslušnému oddeleniu polície predložiť rozhodnutie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva o neexistencii vozidla a súčasne podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a podľa § 14 ods. 5) vyhláška č. 371/2015 Z. z. zaplatiť príspevok do Environmentálneho fondu vo výške 500 eur.

Ak sa chcete vyhnúť tomuto poplatku, tak svoje auto najskôr dajte ekologicky zlikvidovať a až potom požiadajte o vyradenie vozidla z evidencie.

Ako postupovať pri zrušení PZP z dôvodu vyradenia vozidla z evidencie?

Po vyradení vozidla z evidencie dostanete potvrdenie ako doklad o ukončení evidencie. Tento doklad je smerodajný pre poisťovňu k ukončeniu povinného zmluvného poistenia.

K žiadosti o zrušenie PZP prikladáte potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie. Na základe toho bude vaše povinné zmluvné poistenie ukončené.

Zánik PZP je jedna vec. Ukončenie zmluvy PZP v poisťovni je druhá vec. Poisťovňa sa o zániku dozvie na základe vašej žiadosti a až potom môže PZP zrušiť.

K zániku poistenia a tým pádom aj dôvodu na ukončenie PZP prichádza aj v prípade, keď je motorové vozidlo vyradené z premávky na pozemných komunikáciách či už krátkodobo alebo na dlhšie obdobie.

K vyradeniu vozidla prichádza na základe žiadosti predloženej príslušnému oddeleniu polície. Súčasne so žiadosťou musíte príslušnému oddeleniu Polície predložiť aj evidenčné čísla, technický preukaz a osvedčenie, alebo čipovú kartu.

Poisťovni predložíte potvrdenie z polície o vyradení vozidla z evidencie a ukončíte svoje povinné zmluvné poistenie v poisťovni.

Ak vás zaujímajú detaily postupu po zániku povinného zmluvného poistenia, tak si prečítajte tento článok: "Ako postupovať po zániku PZP".

Zánik poistenia z dôvodu krádeže vozidla

Za prevádzku vozidla zodpovedáte vy, ako jeho držiteľ. Zodpovedáte za to, aby počas prevádzky aj vozidlo, aj vodič spĺňali podmienky spôsobilosti pre prevádzku vozidla na verejných komunikáciách.

Preto môžete zveriť vedenie vozidla len tomu vodičovi, ktorý má pre daný druh vozidla oprávnenie.

V prípade krádeže vozidla, alebo v prípade použitia vozidla bez vášho súhlasu neviete zabezpečiť podmienku spôsobilosti. Zákon č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení prevádzky motorových vozidiel upravuje v § 9 ods. 1) písm. d) zánik PZP v prípade krádeže.

Poistenie zanikne momentom, kedy oznámite Polícii, že vám vozidlo bolo odcudzené.

Zmluva PZP nezanikne hneď po oznámení krádeže

Aj keď poistenie zanikne hneď po oznámení krádeže vozidla polícii, k samotnému ukončeniu zmluvného vzťahu príde až po ukončení šetrenia a po vyradení vozidla z evidencie.

Hneď, ako vám je z polície doručené oznámenie o ukončení pátrania po páchateľovi, na základe tohto oznámenia môžete vyradiť vozidlo z evidencie motorových vozidiel a následne doručiť do poisťovne potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie vozidiel a súčasne aj oznámenie polície o ukončení pátrania.

Poisťovňa ukončí zmluvu spätne k dátumu, kedy bolo oznámené odcudzenie vozidla polícii.

Odcudzenie vozidla je aj použitie bez súhlasu prevádzkovateľa

V súvislosti s odcudzením vozidla je potrebné si uvedomiť, že za odcudzenie sa môže považovať aj to, keď niekto použije vozidlo bez súhlasu prevádzkovateľa a to aj v tom prípade, že by sa jednalo o rodinného príslušníka.

Za tým účelom poisťovňa vždy skúma v nahlásení poistnej udalosti, či vodič viedol vozidlo so súhlasom prevádzkovateľa alebo bez jeho súhlasu.

V prípade ukončenia poistenia z dôvodu odcudzenia vozidla by ste mali voči poisťovni dodržať zaužívaný postup poisteného po zániku povinného zmluvného poistenia.
Ing. Ondrej Izakovič - PZPportal.sk

Ing. Ondrej Izakovič

Pomáham ľuďom a firmám pri výbere a nastavení poistných produktov, aby za ne platili čo najmenej a získali čo najväčší úžitok. Špecializujem sa na poistenie automobilov, zodpovednosti a poistenie podnikateľských rizík.
Zdieľaj:

Ako postupovať

   Porovnajte si ponuky PZP >>

   Vyberte najlepšiu ponuku

   Uzatvorte PZP online

   Zmluvu dostanete na email

Výhody online poistenia

   Porovnanie cien PZP>>

   Zľavy až do 70%

   Uzatvorenie za pár minút

   PZP platí okamžite

   Nemusíte ísť do poisťovne

   Zmluva a zelená karta ihneď na email

Užitočné odkazy

Ako si môžete porovnať ceny PZP

Postup pri uzatváraní PZP online

Ako postupovať pri zmene poisťovne

Ako ukončiť PZP pri predaji auta

Ako môžete zrušiť PZP

Ako postupovať pri dopravnej nehode

Chcete platiť menej za svoje PZP?
Porovnať ceny PZP