Výpoveď PZP. Aké máte možnosti?

  • 18.03.2018
  • Kategória: PZP
  • Autor: Ing. Ondrej Izakovič
Výpoveď PZP. Aké máte možnosti?
PZP alebo aj povinné zmluvné poistenie zažíva obrovskú fluktuáciu klientov spomedzi všetkých poistení. Asi ešte stále v nás dožíva tá predstava, že ak niečo zo zákona musíme mať a platiť, tak nech je to čo najlacnejšie. Mnoho ľudí si preto každý rok necháva prepočítavať poistné na PZP a snaží sa ukončiť zmluvu, ktorá sa im zdá byť cenovo nevýhodná a uzatvoriť novú.

Pozor na chyby pri výpovediach PZP

Pri výpovediach povinného zmluvného poistenia sa môžete dopustiť častých chýb. Môže sa stať, že vám predchádzajúca poisťovňa neuzná výpoveď, lebo neboli splnené podmienky zákona pre vypovedanie zmluvy. Tým pádom mnohokrát môžete mať uzatvorené dve zmluvy, čo je spojené s vyššími nákladmi na poistné.

Skúsme si teda priblížiť, aké máte možnosti na výpoveď povinného zmluvného poistenia.

Výpoveď PZP bezprostredne po uzavretí zmluvy.

Aj vy ako poistník, aj poisťovňa môže podľa § 800 ods. (2) zákona č. 60/1964 Zb. Občiansky zákonník vypovedať poistnú zmluvu do dvoch mesiacov od jej uzatvorenia. Toto platí aj pre PZP.

Výpoveď je v tomto prípade osemdňová a výpovedná lehota začína plynúť jej doručením druhej strane. Na 8. deň od doručenia výpovede poistenie zanikne. Dvojmesačnú lehotu pre túto formu výpovede neurčuje dátum, kedy poistenie začína, ale dátum, kedy ste poistnú zmluvu podpísali.

Možnosť tejto výpovede PZP neupravuje striktne príslušný zákon a aby sa mohla použiť, musí byť táto možnosť upravená aj vo Všeobecných poistných podmienkach. Nakoľko všetky poisťovne majú vo Všeobecných poistných podmienkach túto formu výpovede upravenú, tak sa dá vo všeobecnosti považovať za zákonom stanovenú.

Výpoveď PZP je vzhľadom na časový sled potrebné doručiť druhej strane osobne, prípadne doporučeným listom s návratkou potvrdzujúcou prevzatie výpovede, aby bolo známe, ktorý deň bola táto doporučená zásielka prevzatá.

Podľa dátumu prevzatia výpovede poisťovňou si vieme určiť, ku ktorému dňu poistná zmluva PZP zanikne. Poisťovňa má nárok na poistné za čas trvania zmluvy a vzniká jej na neho právny a vymáhateľný nárok. Ak sme už poistné zaplatili v predpísanej splátke, poisťovňa je povinná nám nespotrebované poistné za PZP vrátiť za podmienky, že nespotrebované poistné je vyššie ako 1,66 €.

Ak ste náhodou mali hneď po uzatvorení povinného zmluvného poistenia poistnú udalosť, asi nemá zmysel podávať osemdňovú výpoveď do dvoch mesiacov. Poisťovňa má podľa § 11 ods. 12) zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla nárok na poistné do konca poistného obdobia a tak budete musieť poisťovni toto poistné zaplatiť za celé prvé poistné obdobie, či zmluvu vypoviete alebo nie.

Výpoveď PZP k výročiu (pred koncom poistného obdobia)

Je to najčastejší spôsob výpovede PZP. Podľa § 800 ods. (1) zákona č. 60/1964 Zb. môžete aj vy aj poisťovňa vypovedať poistnú zmluvu ku koncu poistného obdobia. Táto výpoveď PZP musí byť druhej strane doručená minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia (42 dní pred dátumom, kedy začína nové poistné obdobie).

Výpoveď je potrebné doručiť poisťovni osobne (prípadne na niektorú pobočku poisťovne, ktorá môže prevziať výpoveď a prevzatie potvrdiť prezentačnou pečiatkou), prípadne poštou doporučene s návratkou potvrdzujúcou prevzatia a s vyznačeným dňom prevzatia.

Pre platnosť výpovede nie je rozhodujúci dátum, kedy ste podali zásielku na pošte, ale dátum, kedy poisťovňa zásielku z pošty prevzala.

Podľa § 11 ods. (13) zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je vám poisťovňa povinná písomne oznámiť najneskôr desať týždňov pred uplynutím poistného obdobia výšku poistného na nasledujúce poistné obdobie, dátum skončenia poistného obdobia a termín, do ktorého je možné podať výpoveď príslušnej poistnej zmluvy podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Týmto ustanovením je vytvorený štvortýždňový časový priestor pre to, aby sme si vedeli porovnať existujúce poistenie s ponukami od iných poisťovní.

V prípade Wüstenrot poisťovne musíte brať do úvahy poistné obdobie, na aké ste uzatvorili poistnú zmluvu. Wüstenrot poisťovňa umožňuje uzatvoriť zmluvu o PZP s poistným obdobím jeden rok a za použitia výraznej zľavy aj s poistným obdobím tri roky.

Ak máte uzatvorenú zmluvu s poistným obdobím tri roky, túto môžete vypovedať ku koncu poistného obdobia, teda len raz za tri roky, a aj to musia byť splnené podmienky vyššie uvedeného ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Výpoveď PZP po poistnej udalosti

Skoro vôbec nepoužívanou formou výpovede PZP zo strany klientov, je výpoveď po poistnej udalosti. Túto formu výpovede využívajú hlavne poisťovne a aj to v ojedinelých prípadoch veľkej škodovosti.

Podľa § 9 ods. (3) zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla po vzniku škodovej udalosti môže poisťovňa alebo aj vy vypovedať poistnú zmluvu PZP do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku poistnej udalosti poisťovni.

V takomto prípade je výpovedná lehota jeden mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia o vypovedaní poistnej zmluvy druhej zmluvnej strane. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.

Zo zákona ste povinní každú škodovú udalosť, z ktorej plynie nárok na plnenie tretej osobe, nahlásiť do 15 dní od jej vzniku (v prípade poistnej udalosti v zahraničí do 30 dní) a následne do toho istého kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca, ako bola poistná udalosť nahlásená, môžete vy alebo poisťovňa zmluvu vypovedať.

Aj v tomto prípade je rozhodujúci dátum doručenia výpovede druhej strane a nie dátum podania na pošte. Z uvedeného dôvodu je lepšie, ak výpoveď doručíte do poisťovne osobne (prípadne na niektorú pobočku poisťovne, ktorá môže prevziať výpoveď a prevzatie potvrdiť prezentačnou pečiatkou), alebo doporučenou poštovou zásielkou s návratkou, aby sme mali potvrdený aj dátum, kedy výpoveď bola poisťovňou prevzatá.

Výpovedná lehota je jeden mesiac, čiže ten istý kalendárny deň nasledujúceho mesiaca po mesiaci, kedy bola výpoveď druhou stranou prevzatá.

Ak sa rozhodnete vy alebo poisťovňa ukončiť poistnú zmluvu výpoveďou po poistnej udalosti, musíte brať do úvahy tú skutočnosť, že podľa § 11 ods. 12) zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla má poisťovňa nárok na poistné do konca poistného obdobia z dôvodu poistnej udalosti, za ktorú poskytla plnenie.

Ak platíme poistné v področných splátkach, je možné, že budete musieť poisťovni doplatiť poistné do konca poistného obdobia.

Výpoveď PZP nezaplatením poistného

Veľmi často používanou formou výpovede PZP je aj výpoveď nezaplatením poistného a to buď vedome, alebo nedbanlivosťou.

Podľa § 9 ods. (4) zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla poistenie zodpovednosti zanikne tiež, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti, ak pre takýto prípad nebola v poistnej zmluve dohodnutá dlhšia lehota pre zánik poistenia zodpovednosti, maximálne však na dobu troch mesiacov. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.

V tomto prípade je veľmi dôležité si uvedomiť, že podľa ustanovenia § 12 ods. (1) písm. f) zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla vzniká poisťovni nárok na náhradu poistného plnenia, z čoho vyplýva, že ak v čase, kedy ste v omeškaní s platením poistného, nastane poistná udalosť, poisťovateľ má právo na náhradu (postih) až do plnej výšky poskytnutého plnenia.

V poslednom období poisťovne začali pristupovať k uplatneniu postihu. Ak sa rozhodnete pre túto formu výpovede, vystavujete sa riziku, že ak budete mať poistnú udalosť, budete povinný poisťovni uhradiť postih, ktorý môže byť až do výšky 100 % poskytnutého plnenia.

Stojí za pripomenutie hlavne pre tých, ktorí nezachytili posledné zákonné úpravy, že zo zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla bol vypustený § 9 ods. 5), ktorý pojednával o povinnosti uzavrieť si do konca poistného obdobia povinné zmluvné poistenie v tej istej poisťovni, kde bolo uzatvorené poistenie, ktoré zaniklo pre neplatenie poistného.

Tým pádom máte možnosť si uzatvoriť zmluvu v ľubovoľnej poisťovni, ktorá vám najlepšie vyhovuje.

Ďalšiu vec, ktorú si musíte uvedomiť, je tá skutočnosť, že poisťovňa má právo na úhradu poistného do konca poistného obdobia a vzniká jej právny nárok na toto poistné a môžeme očakávať, že ho bude určite vymáhať.

Preto je vhodné pri takomto spôsobe ukončenia zmluvy, aby ste kontaktovali poisťovňu a informovali sa o dlžnom poistnom a aj keď zmluva zanikne a dlžné poistné čím skôr uhradili. K dlžnému poistnému môže poisťovňa pripočítať náklady spojené so zaslaním upomienky.

Dlžné poistné, ktoré môže poisťovňa po nás vymáhať, je upravené vyššie uvedeným paragrafom a to je poistné jeden mesiac, prípadne tri mesiace, ak je to v zmluve uvedené.

Ak ste mali v poslednom poistnom období, v ktorom poistenie zaniklo pre neplatenie, poistnú udalosť, má poisťovňa podľa § 11 ods. 12) zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla nárok na poistné do konca poistného obdobia a určite ho po vás bude požadovať a ak jej ho neuhradíte, aj vymáhať.

Ako postupovať, keď zistíte, že ste zabudli zaplatiť poistné za PZP?

V takomto prípade by ste si mali uvedomiť tej skutočnosti, že aj keď dodatočne zaplatíte poistné a budete sa snažiť zachrániť zmluvu urýchlenou úhradou dlžného poistného, ak ho zaplatíte po mesačnej (prípadne trojmesačnej) dobe od splatnosti, zmluva aj tak zo zákona zanikne a poisťovňa vám bude preplatok na poistnom zase vracať.

V takomto prípade je lepšie riešenie, ak nebudete zjednávať s poisťovňou záchranu zmluvy, ale radšej okamžite uzatvoríte novú poistnú zmluvu a zo starej zaniknutej poistnej zmluvy uhradíte len dlžné poistné do konca poistného obdobia.

Zánik zmluvy PZP je upravený zákonom a ustanovenie neumožňuje iné riešenie, ktoré by mohlo viesť k záchrane zmluvného vzťahu. Aby neprišlo k nejakým nezrovnalostiam v poistnom, je potrebné si pozrieť všeobecné poistné podmienky a zmluvu, či v niektorom ustanovení nie je uvedené, že sa predlžuje lehota vypovedania zmluvy pre neplatenie poistného na tri mesiace a podľa toho zistíte termín, kedy zmluva pre neplatenie zanikne.
Ing. Ondrej Izakovič - PZPportal.sk

Ing. Ondrej Izakovič

Pomáham ľuďom a firmám pri výbere a nastavení poistných produktov, aby za ne platili čo najmenej a získali čo najväčší úžitok. Špecializujem sa na poistenie automobilov, zodpovednosti a poistenie podnikateľských rizík.
Zdieľaj:

Ako postupovať

   Porovnajte si ponuky PZP >>

   Vyberte najlepšiu ponuku

   Uzatvorte PZP online

   Zmluvu dostanete na email

Výhody online poistenia

   Porovnanie cien PZP>>

   Zľavy až do 70%

   Uzatvorenie za pár minút

   PZP platí okamžite

   Nemusíte ísť do poisťovne

   Zmluva a zelená karta ihneď na email

Užitočné odkazy

Ako si môžete porovnať ceny PZP

Postup pri uzatváraní PZP online

Ako postupovať pri zmene poisťovne

Ako ukončiť PZP pri predaji auta

Ako môžete zrušiť PZP

Ako postupovať pri dopravnej nehode

Chcete platiť menej za svoje PZP?
Porovnať ceny PZP