Ukončenie PZP môžete spraviť z viacerých dôvodov

 • 25.05.2018
 • Kategória: PZP
 • Autor: Ing. Ondrej Izakovič
Ukončenie PZP môžete spraviť z viacerých dôvodov
Zákon o PZP presne upravuje postup k ukončeniu zmluvy s poisťovňou. Aj napriek tomu sú ľudia pri pre predaji auta v neistote, čo sa udeje s ich PZP a či neprídu o zaplatené poistné. Predaj auta je len jedným z dôvodov ukončenia PZP. Aké sú ďalšie možnosti ukončenia PZP a ako môžete postupovať?

Zánik PZP je možné rozdeliť podľa zmeny vlastníckych vzťahov do dvoch častí.

Do tej prvej časti môžeme zaradiť zánik PZP, kedy sa nemení vlastnícky vzťah vozidla a ostávate naďalej vlastníkmi vozidla.

Do druhej časti môžeme zaradiť zánik poistenia, pri ktorom sa mení vlastnícky vzťah, teda príde k prevodu vozidla na iného majiteľa alebo k jeho vyradeniu z evidencie.

Ukončenie PZP bez zmeny majiteľa auta

Do tej prvej časti, kedy ostávate vlastníkom vozidla a PZP zanikne, patria výpovede poistnej zmluvy a to:

 • výpoveď do dvoch mesiacov od podpisu zmluvy;
 • výpoveď pred ukončením poistného obdobia;
 • výpoveď do jedného mesiaca po poistnej udalosti;
 • výpoveď z dôvodu nezaplatenia poistného.

Ukončenie PZP výpoveďou som rozoberal detailne v článku "Výpoveď PZP. Aké Máte možnosti?". Ak vás zaujíma detail, tak kliknutím na odkaz si ho môžete otvoriť.

Ukončenie PZP so zmenou majiteľa auta

Druhú skupinu ukončenia zmluvného vzťahu pri PZP a to zánikom predmetu poistenia upravuje § 9 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení a poistenie zanikne v týchto prípadoch:

 • zánikom motorového vozidla;
 • zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel;
 • vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel;
 • prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom;
 • vrátením dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel;
 • vyradením motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách;
 • zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci (netýka sa prepisu na majiteľa, ktorý bol počas leasingu či úveru vedený ako držiteľ vozidla).

Ďalej si môžete prečítať bližšie informácie k niektorým z vyššie spomínaných možností ukončenia PZP.

Zánik PZP zápisom prevodu držiteľa auta na inú osobu v evidencii vozidiel

Skoro každé auto v priebehu svojej životnosti vystrieda viac majiteľov. Zánik povinného zmluvného poistenia v prípade zmeny majiteľa auta je najčastejším spôsobom ukončenia PZP.

Povinnosť mať uzatvorené PZP na vozidlo nezanikne tým, že uzavriete kúpnu zmluvu, prevezmete peniaze a odovzdáte novému majiteľovi kľúče od auta.

K samotnému prevodu vozidla a tým pádom aj k prevodu zodpovednosti za vozidlo príde až zápisom nového majiteľa na príslušnom oddelení polície. Do toho momentu ste za prevádzku vozidla zodpovedný vy a až od zápisu nový majiteľ. Až po zmene majiteľa môžete požiadať o ukončenie PZP.

Predaj auta v rámci jedného okresu

Ak uskutočníte predaj vozidla v rámci okresu a teda uskutočníte aj prepis vozidla na nového majiteľa v rámci okresu, tak prechod zodpovednosti za prevádzku je jasný.

K prepisu vozidla sa dostavíte s novým majiteľom, k úkonu predložíte potvrdenie o existujúcom PZP a nový majiteľ predloží potvrdenie o novom PZP a prepisom automaticky zodpovednosť prejde na novú poisťovňu. Uskutočnením zmeny v evidencii vozidiel vaše povinné zmluvné poistenie zanikne.

Predaj auta do iného okresu

Trochu komplikovanejšia situácia môže nastať, keď uskutočníte predaj vozidla do iného okresu a tým pádom aj prepis vozidla do iného okresu. Vtedy musíte samostatne odhlásiť vozidlo z evidencie vo vašom okrese a nový majiteľ musí vozidlo prihlásiť vo svojom okrese.

V takomto prípade k zániku vašej zodpovednosti za prevádzku vozidla príde podľa § 9 ods. 2) zákona č. 381/2001 Z. z. v tom momente, keď pracovník evidencie motorových vozidiel urobí zápis do vášho technického preukazu o novom majiteľovi a zmenu majiteľa vloží do systému evidencie vozidiel.

Aj keď má nový majiteľ 14 dní na to, aby nechal vykonať zápis nového majiteľa v evidencii vozidiel, musí mať už uzatvorené povinné zmluvné poistenie, aby vozidlo bolo plynulo poistené.

Predaj auta do zahraničia

Ešte zložitejšia situácia môže nastať, ak uskutočníte predaj motorového vozidla do zahraničia. Ak v prípade predaja vozidla do zahraničia požiadate o jeho vyradenie z evidencie, príslušný orgán Policajného zboru takéto vozidlo vyradí z evidencie až na základe informácie o zaevidovaní vozidla v štáte, kam bolo vyvezené.

Pri predaji vozidla v rámci štátov Európskeho hospodárskeho priestoru príslušný orgán štátu, kde sa vozidlo nanovo zaevidovalo, pošle na základe medzinárodných dohôd oznámenie o zaevidovaní takéhoto vozidla automaticky.

Ak sa vozidlo predáva mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, musíte toto potvrdenie prostredníctvom nového majiteľa vyžiadať vy a doručiť ho príslušnému oddeleniu Polície, ktoré následne vykoná vyradenie vozidla z evidencie.

Pre povinné zmluvné poistenie je potom rozhodujúci dátum, ku ktorému vozidlo bolo z evidencie vyradené a dokladom potrebným pre ukončenie PZP je potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie.

K tejto téme som napísal viacero článkov, kde nájdete viaceré užitočné informácie. Môžete si ich pozrieť kliknutím na názov článku nižšie.

Na čo si dať pozor pri zrušení PZP, ak predávate auto cez autobazár?

Vyradenie vozidla z evidencie a zrušenie PZP.

Ako postupovať po zániku povinného zmluvného poistenia.

Ing. Ondrej Izakovič - PZPportal.sk

Ing. Ondrej Izakovič

Pomáham ľuďom a firmám pri výbere a nastavení poistných produktov, aby za ne platili čo najmenej a získali čo najväčší úžitok. Špecializujem sa na poistenie automobilov, zodpovednosti a poistenie podnikateľských rizík.
Zdieľaj:

Ako postupovať

   Porovnajte si ponuky PZP >>

   Vyberte najlepšiu ponuku

   Uzatvorte PZP online

   Zmluvu dostanete na email

Výhody online poistenia

   Porovnanie cien PZP>>

   Zľavy až do 70%

   Uzatvorenie za pár minút

   PZP platí okamžite

   Nemusíte ísť do poisťovne

   Zmluva a zelená karta ihneď na email

Užitočné odkazy

Ako si môžete porovnať ceny PZP

Postup pri uzatváraní PZP online

Ako postupovať pri zmene poisťovne

Ako ukončiť PZP pri predaji auta

Ako môžete zrušiť PZP

Ako postupovať pri dopravnej nehode

Chcete platiť menej za svoje PZP?
Porovnať ceny PZP