Informačné memorandum pre klienta spoločnosti Fincentrum a.s.

Fincentrum a.s., so sídlom Mlynské Nivy 49/II. 16920, Bratislava 821 09, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka, číslo: 4102/B (ďalej aj ako „FINCENTRUM“ alebo „prevádzkovateľ“) konajúc prostredníctvom podriadeného finančného agenta (Expert na financie s.r.o.) ako poverenej osoby (ďalej aj ako „Podriadený finančný agent“ alebo aj ako „Poverená osoba“) Vám oznamuje,

že FINCENTRUM ako prevádzkovateľ týmto v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „ZoOÚ“), v rámci spolupráce s Vami spracováva alebo môže v budúcnosti spracovávať rôzne Vaše osobné údaje.

1. Na aké účely sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

a) Plnenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona:

Poskytnutie týchto osobných údajov stanovuje zákon ako predpoklad pre poskytnutie finančného sprostredkovania. V prípade, ak ich neposkytnete, nemôže Vám byť poskytnuté finančné sprostredkovanie.

Na základe:

 • zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o finančnom sprostredkovaní“), najmä § 31 a § 35, v súvislosti so sprostredkovaním a uzatváraním zmlúv, ktorých obsahom sú produkty finančných inštitúcií, alebo služby FINCENTRA na účely vykonávania finančného sprostredkovania, Vašej identifikácie alebo identifikácie Vášho zástupcu, overovania tejto identifikácie, ochrany a domáhania sa práv FINCENTRA a/alebo Podriadeného finančného agenta voči Vám, zdokumentovania činnosti, vykonávania dohľadu, výmeny informácií týkajúcich sa sprostredkovaných finančných služieb medzi FINCENTROM a Podriadeným finančným agentom alebo finančnou inštitúciou, pre ktorú FINCENTRUM vykonáva sprostredkovateľskú činnosť a na plnenie úloh a povinností FINCETRA a/alebo Podriadeného finančného agenta podľa Zákona o finančnom sprostredkovaní a iných zákonov stanovených Zákonom o finančnom sprostredkovaní;
 • zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o cenných papieroch“), najmä § 73a, v súvislosti so sprostredkovaním a uzatváraním zmlúv v sektore kapitálového trhu na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov sprostredkúvaných Vám FINCENTROM, ďalej na účely Vašej identifikácie a identifikácie Vašich zástupcov, ochrany a domáhania sa práv FINCENTRA voči Vám, zdokumentovania činnosti FINCENTRA, výkonu dohľadu a na plnenie si úloh a povinností FINCENTRA podľa Zákona o cenných papieroch alebo osobitných predpisov uvedených v Zákone o cenných papieroch;
 • zákona č. 297/2008 Z.z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „AML Zákon“), na účely zisťovania neobvyklej obchodnej operácie podľa § 10-14 - FINCENTRUM je oprávnené získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady bez Vášho súhlasu;

spracováva FINCENTRUM osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty a osobné údaje z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, údaje o bonite, údaje o ekonomickej identite, u fyzickej osoby-podnikateľa aj zistenie adresy miesta podnikania, identifikačného čísla, ak bolo pridelené, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento podnikateľ zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a prípadne ďalšie osobné údaje ak tak zákon výslovne stanovuje. FINCENTRUM je zo zákona oprávnené s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje uvedené v tomto odseku.

FINCENTRUM spracováva osobné údaje po dobu, ktorú ustanovuje zákon a to najmä:

 • osobné údaje spracovávané na základe Zákona o finančnom sprostredkovaní a evidenciu všetkých písomných podkladov FINCENTRUM uchováva po dobu 10 rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby;
 • osobné údaje spracovávané na základe Zákona o cenných papieroch a evidenciu všetkých písomných podkladov FINCENTRUM uchováva po dobu 5rokov, na žiadosť Národnej Banky Slovenska až do 7 rokov v súlade so zákonom;
 • osobné údaje spracovávané na základe AML Zákona a písomné doklady získané na základe AML Zákona FINCENTRUM uchováva po dobu 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu s Vami.

b) Plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na Vašu žiadosť

Z titulu plnenia zmluvy a vykonania opatrení na žiadosť klienta pred uzatvorením zmluvy FINCENTRUM spracúva Vaše osobné údaje na účely realizácie zmluvného vzťahu vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie a v súvislosti s realizovaným zmluvným vzťahom na účely posúdenia Vašich požiadaviek a potrieb, skúseností a znalostí týkajúcich sa finančných služieb, Vašej schopnosti znášať straty a na účely posúdenia Vašich investičných cieľov a odolnosti voči rizikám. V súvislosti s plnením zmluvy sú tiež spracúvané osobné údaje, ktoré sú potrebné na účely Vašej zmluvy s príslušnou finančnou inštitúciou.

V tejto súvislosti sú spracúvané identifikačné a kontaktné údaje (vrátane telefónneho čísla a emailovej adresy), údaje o produktoch a službách, ktoré Vám boli ponúknuté alebo poskytnuté, platobné údaje, údaje o týkajúce sa Vašej ekonomickej identity, finančnej situácie a finančných potrieb, vzdelania, majetkových a rodinných pomerov, zamestnania alebo podnikateľskej činnosti, príjmov.

Tieto osobné údaje sa archivujú po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a následne po dobu trvania premlčania nárokov z tohto vzťahu vyplývajúcich, ak zákon neustanovuje dlhšiu archivačnú lehotu.

c) Oprávnené záujmy prevádzkovateľa

Z titulu oprávnených záujmov FINCENTRUM spracúva Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu ak ste potenciálny klient, súčasný klient alebo bývalý klient. Z titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa sú tiež spracúvané Vaše osobné údaje na účely predchádzania budúcim právnym sporom a ochrany a domáhania sa práv FINCENTRA ako vo vzťahu k Vám tak aj vo vzťahu k príslušnej finančnej inštitúcií.

V tejto súvislosti sú spracúvané identifikačné a kontaktné údaje (vrátane telefónneho čísla a emailovej adresy), údaje o produktoch a službách, ktoré Vám boli ponúknuté alebo poskytnuté, platobné údaje, údaje o týkajúce sa Vašej ekonomickej identity, finančnej situácie a finančných potrieb, vzdelania, majetkových a rodinných pomerov, zamestnania alebo podnikateľskej činnosti, príjmov.

Titulom oprávneného záujmu sa Vaše osobné údaje spracúvajú po dobu premlčania nárokov vyplývajúcich z právneho vzťahu ku Vám a k finančnej inštitúcií.

Vo vzťahu k spracovávaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

2. Aké máte práva pri spracovaní Vašich osobných údajov?

Pokiaľ ide o Vaše osobné údaje, máte nasledujúce práva:

a) Právo na prístup

Môžete Prevádzkovateľa požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracovávaných osobných údajov.

b) Právo na opravu

Môžete Prevádzkovateľa požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame

c) Právo na výmaz

Môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby vymazal Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 • odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie;
 • vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
 • Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne;
 • Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo v práve SR;
 • Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

d) Právo na obmedzenie spracovania

Môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 • Popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
 • spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
 • Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • Vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

e) Právo na prenositeľnosť údajov

V prípadoch predpokladaných Nariadením GDPR máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb

f) Právo na odvolanie súhlasu

Ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.

g) Právo vzniesť námietku

Môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa

h) Právo podať sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk

Uvedené práva klient môže uplatniť aj formou štruktúrovaného formulára, ktorý je k dispozícii na webstránke FINCENTRA. Uvedená žiadosť musí obsahovať úradne overený podpis klienta príp. môže byť zaslaná prostredníctvom elektronickej schránky. Formulár nám umožní rýchlejšie spracovať Vašu žiadosť.

FINCENTRUM vykonáva profilovanie za účelom ponúkania ďalších služieb FINCENTRA, avšak bez právneho dopadu na klienta.

3. Z akých zdrojov tieto informácie pochádzajú?

Vaše osobné údaje spracovávané FINCENTROM na účely popísané vyššie pochádzajú z nasledujúcich zdrojov:

 • a) Údaje ste nám poskytli Vy, napr. v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo ste nám ich oznámili v priebehu našej spolupráce;
 • b) Údaje sme získali od finančnej inštitúcie s ktorou spolupracujeme a s ktorou máte zmluvný vzťah.

4. Kto je príjemcom osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujeme v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

 • Finančným inštitúciám s ktorými má FINCENTRUM uzavretú zmluvu za účelom sprostredkovania ich finančných produktov (zoznam týchto inštitúcii je uvedený na webstránke Fincentra;
 • Osobné údaje spracovávané na základe Zákona o finančnom sprostredkovaní FINCENTRUM sprístupňuje a poskytuje finančným inštitúciám, iným osobám a orgánom iba v prípadoch a v rozsahu podľa Zákona o finančnom sprostredkovaní a Národnej banke Slovenska na účely výkonu dohľadu;
 • Osobné údaje spracovávané na základe Zákona o cenných papieroch FINCENTRUM sprístupňuje a poskytuje iným osobám a orgánom iba v prípadoch a v rozsahu podľa Zákona o cenných papieroch a Národnej banke Slovenska na účely výkonu dohľadu;
 • Iným subjektom v prípadoch, kedy nám poskytnutie Vašich údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. NBS, súdom, Polícií SR a pod.).

5. Kontaktné údaje prevádzkovateľa

FINCENTRUM môžete v súvislosti s ochranou osobných údajov kontaktovať na emailovej adrese oou@fincentrum.com, alebo poštou na adrese: Fincentrum a.s., so sídlom Mlynské Nivy 49/II. 16920, Bratislava 821 09.

Ako postupovať

   Porovnajte si ponuky PZP >>

   Vyberte najlepšiu ponuku

   Uzatvorte PZP online

   Zmluvu dostanete na email

Výhody online poistenia

   Porovnanie cien PZP>>

   Zľavy až do 70%

   Uzatvorenie za pár minút

   PZP platí okamžite

   Nemusíte ísť do poisťovne

   Zmluva a zelená karta ihneď na email

Užitočné odkazy

Ako si môžete porovnať ceny PZP

Postup pri uzatváraní PZP online

Ako postupovať pri zmene poisťovne

Ako ukončiť PZP pri predaji auta

Ako môžete zrušiť PZP

Ako postupovať pri dopravnej nehode

Chcete platiť menej za svoje PZP?
Porovnať ceny PZP