Havarovali vám auto počas opravy v autoservise?

  • 09.08.2018
  • Kategória: PZP
  • Autor: Ing. Ondrej Izakovič
Havarovali vám auto počas opravy v autoservise?
Havarovanie auta v servise nie je bežná situácia. Stáva sa skôr výnimočne, ale nedá sa úplne vylúčiť. Kto vtedy nesie zodpovednosť, vodič alebo autoservis? Ako postupovať pri riešení poistnej udalosti?

Ako najčastejšie dochádza k haváriám v autoservise?

Je to obyčajne stále tá istá situácia. Odovzdáte auto do servisu na opravu. Zamestnanec autoservisu ide na skúšobnú jazdu a s vašim vozidlom spôsobí dopravnú nehodu. Je to veľmi nepríjemná situácia nielen pre servis, ale aj pre vás.

Kto vám zaplatí opravu? Prečo máte vy niesť zodpovednosť za to, že servis spôsobí škodu? Budete platiť vyššie poistné za to, že niekto iný s vašim vozidlom spôsobí škodu?

Za nehodu je zodpovedný servis

Určite vás takáto vec rozhorčí a vznikajú vám problémy a starosti. Stávajú sa prípady, že servis sa snaží s vami hneď riešiť situáciu a snaží sa s vami dohodnúť, aby ste nahlásili udalosť iným spôsobom než sa stala.

Môže sa aj také niečo stať, aby sa servis zbavil priamej zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobili a preniesol ju na vás a vaše PZP.

Ak k tomu pristúpite, nastáva hra o „Čierneho Petra“. Musíme si uvedomiť jednu základnú vec, likvidátori v poisťovni sú odborníci a veľmi ľahko odhalia podvod. Podobne nad likvidáciou poistných udalostí v každej poisťovni je viacstupňová kontrola a aj zlikvidovaná poistná udalosť sa môže opäť otvoriť a môže vyvrcholiť do trestného stíhania pre poistný podvod.

Neberte zodpovednosť na seba

Ak vznikne počas opravy poistná udalosť s vašim vozidlom, zodpovedá za ňu servis a trvajte na tom, aby sa škoda riešila zo zodpovednosti servisu cez poisťovňu, kde máte uzatvorené PZP a v žiadnom prípade nepristúpte na návrhy iného riešenia, ku ktorým vás servis nahovára.

Nepristúpte na to, aby sa v zápise o nehode menil priebeh nehody, ktorý by viedol k zbaveniu sa zodpovednosti servisu.

Ustanovenie § 430 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník upravuje zodpovednosť za škodu v tom zmysle, že za škodu spôsobenú vašim vozidlom počas opravy v servise zodpovedá servis, ktorý opravu vykonáva, v plnom rozsahu dojednanej zodpovednosti v zmluve PZP.

Výluky pri havarijnom poistení

Čo sa týka havarijného poistenia, tam je postoj každej poisťovne jasný. Priamo vo Všeobecných poistných podmienkach je vo výlukách z plnenia vylúčená škoda na vozidle vzniknutá počas opravy vozidla v servise a môžete si byť istý, že poisťovňa ukončí poistnú udalosť bez plnenia.

Čo sa týka plnenia z PZP, tak tam už také jednoznačné vyjadrenie nie je a to, že za škodu zodpovedá servis, vás nezbavuje vašich povinností plynúcich z § 10 ods. 1) zákona č. 381/2001 Z. z.

Nahlásenie poistnej udalosti

Aj v prípade, že škodu vašim vozidlom spôsobil servis počas skúšobnej jazdy v oprave, je vašou povinnosťou poistnú udalosť nahlásiť poisťovni.

Predstaviť si, že servis vykoná na vašom aute opravu a nepôjde na skúšobnú jazdu, alebo ho nebude premiestňovať, je nereálna vec.

Určite každý chce mať istotu, že je oprava vykonaná správne a preto súhlasí s tým, aby servis skúšobnú jazdu vykonal. Ak príde k dopravnej nehode, bude si poškodený v prvom momente vymáhať plnenie z vášho povinného zmluvného poistenia.

Vám, ako majiteľom vozidla, alebo pracovníkovi servisu, ktorý v čase skúšobnej jazdy vozidlo viedol, plynie podľa § 10 ods. 5) zákona č.381/2001 Z. z. povinnosť poškodenému poskytnúť informácie o majiteľovi vozidla a jeho adrese, o vodičovi a jeho adrese a čísle poistného krytia PZP ako aj meno a adresu poisťovne.

Poškodený v tom momente nevie, že je vozidlo v servise a bude si vymáhať škodu z vášho PZP.

Skutočnosť, že za škodu spôsobenú našim vozidlom počas opravy zodpovedá servis, vás súčasne nezbavuje vašich povinností voči poisťovni plynúcich zo zákona.

Preto aj takúto poistnú udalosť musíte nahlásiť v súlade s § 10 ods. 1) zákona č. 381/2001 Z. z. poisťovni do 15 dní od vzniku poistnej udalosti.

Súčasne ste ale povinní podľa § 10 ods. 4) zákona č. 381/2001 Z. z. oznámiť skutočnosť, že za škodu zodpovedá servis, ktorý opravu vykonával a nehoda bola spôsobená počas opravy pracovníkmi servisu.

Plnenie s vášho PZP alebo z poistenia zodpovednosti autoservisu?

V prípade nehody spôsobenej počas opravy v servise nie ste ani vy, ani finančný poradca, oprávnení rozhodnúť o tom, či bude plnenie z vášho PZP alebo z poistenia zodpovednosti servisu a u koho si má poškodený uplatniť svoj nárok na škodu. O spôsobe likvidácie môže rozhodnúť jedine likvidátor poisťovne.

Tým, že má poškodený podľa § 15 zákona č. 381/2001 Z. z. priamy nárok na uplatnenie si náhrady škody v poisťovni, kde ste poistený, prechádza aj podľa § 13 zákona č. 381/2001 Z. z. váš nárok na náhradu škody zo strany servisu na poisťovňu.

Poisťovňa podľa uvedeného paragrafu má právo pozastaviť plnenie a upovedomiť poškodeného na jeho práva uplatniť si nárok podľa § 430 ods. 2) zákona č. 40/1964 Zb. priamo na servise, prípadne mu môže poskytnúť plnenie a v súlade s uvedeným paragrafom má právo vymáhať vyplatené plnenie priamo na servise, ktorý opravu vykonával a teda zodpovedá za škodu.

Ako sa vyhnúť negatívnemu dopadu na škodový priebeh PZP?

Ak príde zo strany poisťovne, kde máte uzatvorené PZP, k plneniu, mali by ste sa zaujímať aj o to, či si poisťovňa uplatnila nárok na náhradu škody voči servisu.

Každá škoda, ktorá je spôsobená prevádzkou vášho motorového vozidla a z ktorej poisťovni vznikne povinnosť poskytnúť plnenie, má vplyv na váš škodový priebeh a môže sa to nepriaznivo odraziť na výške poistného alebo vo vypovedaní zmluvy zo strany poisťovne.

Na nepriaznivý škodový priebeh nemajú vplyv plnenia, za ktoré nezodpovedáte. Preto by ste mali byť dôsledný pri kontrole, či si poisťovňa svoj nárok nahradiť škodu zo strany servisu uplatnila.

Ak zistíte, že si poisťovňa svoj nárok voči servisu neuplatnila, mali by ste podať voči poskytnutému plneniu námietku s odvolaním sa na § 430 ods. 2) zákona č. 40/1964 Zb., ktorý pojednáva o zodpovednosti servisu za škodu počas opravy a súčasne požadovať, aby poisťovňa si uplatnila v súlade s ustanovením § 13 zákona č. 381/2001 Z. z. nárok na náhradu škody voči servisu a aby preklasifikovala poistnú udalosť na škodu, za ktorú nezodpovedáte.Ing. Ondrej Izakovič - PZPportal.sk

Ing. Ondrej Izakovič

Pomáham ľuďom a firmám pri výbere a nastavení poistných produktov, aby za ne platili čo najmenej a získali čo najväčší úžitok. Špecializujem sa na poistenie automobilov, zodpovednosti a poistenie podnikateľských rizík.
Zdieľaj:

Ako postupovať

   Porovnajte si ponuky PZP >>

   Vyberte najlepšiu ponuku

   Uzatvorte PZP online

   Zmluvu dostanete na email

Výhody online poistenia

   Porovnanie cien PZP>>

   Zľavy až do 70%

   Uzatvorenie za pár minút

   PZP platí okamžite

   Nemusíte ísť do poisťovne

   Zmluva a zelená karta ihneď na email

Užitočné odkazy

Ako si môžete porovnať ceny PZP

Postup pri uzatváraní PZP online

Ako postupovať pri zmene poisťovne

Ako ukončiť PZP pri predaji auta

Ako môžete zrušiť PZP

Ako postupovať pri dopravnej nehode

Chcete platiť menej za svoje PZP?
Porovnať ceny PZP