Ako postupovať pri uzatvorení PZP a na čo si dať pozor

  • 18.04.2018
  • Kategória: PZP
  • Autor: Ing. Ondrej Izakovič
Ako postupovať pri uzatvorení PZP a na čo si dať pozor
Nájsť najlacnejšie PZP. Toto je obyčajne najpodstatnejší bod, na ktorý sa sústredí väčšina ľudí. Najnižšia cena za PZP však nie je jediná vec, na ktorú by ste mali myslieť. Uzatvorené lacné PZP je výsledok. V tomto článku okrem toho poskytujem pár tipov aj k postupu ako uzatvoriť PZP a hlavne na čo si dať pozor.

Ako si môžete uzatvoriť povinné zmluvné poistenie

Sú 3 základné spôsoby. PZP si môžete uzatvoriť:

  • priamo cez poisťovňu,
  • cez finančného sprostredkovateľa,
  • cez online PZP kalkulačky a porovnávače na webe.

Výsledkom na konci môže byť úplne rovnaké PZP, ale môže tam byť aj úplne rozdielne PZP. V každej poisťovni vám povedia, že si máte uzatvoriť povinné zmluvné poistenie práve cez nich. U finančného sprostredkovateľa si môžete takmer vždy vybrať z viacerých poisťovní, čo môže byť výhodou.

Ak sa rozhodnete riešiť si PZP cez online kalkulačku, tak si viete komplet všetko zabezpečiť sami. Má to svoje výhody a má to aj svoje nevýhody.

Nech sa rozhodnete akokoľvek, tak nasledujúce riadky, môžu byť užitočné aj pre vás.

Uzatvárate PZP ako súkromná osoba alebo ako firma?

Podľa ustanovenia § 5 ods. 3) zákona č. 186/2009 Z. z., ak podpisujete zmluvu PZP na rodné číslo, ste zaradený ako neprofesionálny klient a tak aj musí s vami sprostredkovateľ zaobchádzať a všetko podrobne vysvetliť a nič nezamlčať.

Ak uzatvárate zmluvu na IČO, ako fyzická osoba alebo ako právnická osoba, podľa § 5 ods. 4) zákona č. 186/2009 Z. z. môžete požiadať, aby sprostredkovateľ s vami zaobchádzal takisto ako s neprofesionálnym klientom a všetko vám podrobne vysvetlil. Je rozumné požiadať, aby s vami jednal ako s neprofesionálnym klientom. Má to svoje výhody.

Pri uzatváraní PZP musíte dostať informácie ešte pred podpisom zmluvy

Veľmi dôležité ustanovenie, ktoré musí byť dodržané a na ktorom by ste mali trvať, je znenie § 35 ods. 3) zákona č. 186/2009 Z. z. Podľa tohto ustanovenia vám musí ako neprofesionálnemu klientovi sprostredkovateľ poskytnúť všetky informácie o PZP ešte pred podpisom zmluvy.

Tieto informácie sú pre vás potrebné na to, aby ste mohli správne porozumieť podmienkam PZP, ktoré idete uzatvoriť. Okrem toho, že finančný sprostredkovateľ vychváli seba a spoločnosť pre ktorú pracuje, musí vás informovať aj o PZP.

O čom by vás mal informovať? O krytí, možnostiach a spôsobe všetkých výpovedí, o vašich povinnostiach plynúcich zo zákona a o postihoch, ktoré vás čakajú, ak si vaše povinnosti nesplníte.

V dostatočnom predstihu pred podpisom zmluvy vám sprostredkovateľ musí predložiť všeobecné poistné podmienky a ideálne ich aj vysvetliť. Ak si uzatvárate PZP cez online kalkulačku, tak tieto informácie dostanete emailom. Podpis zmluvy je nahradený úhradou.

Čo musí obsahovať každá zmluva o povinnom zmluvnom poistení

Podľa ustanovenia § 788 ods. 2) zákona č. 40/1964 Zb. poistná zmluva musí obsahovať:

  • výšku krytia, na ktoré sa poistenie dojednáva,
  • výšku poistného, jeho splatnosť (poistenie PZP je platné len vtedy, keď je zaplatené) a či ide o jednorazové poistné alebo bežné poistné,
  • poistnú dobu
  • práva a povinnosti poisteného ako aj práva a povinnosti poisťovne.

VPP sú súčasťou zmluvy PZP

Podľa § 788 ods. 3) zákona č. 40/1964 Zb. súčasťou poistnej zmluvy sú všeobecné poistné podmienky. Ďalej budem používať skratku VPP. Na VPP sa poistná zmluva PZP odvoláva a sú k nej pripojené alebo vám budú pred uzavretím zmluvy oznámené a doručené.

Na znenie neoddeliteľnosti VPP od poistnej zmluvy nadväzuje ustanovenie § 6 ods. 2) zákona č. 381/2001 Z. z., podľa ktorého všeobecné poistné podmienky pre PZP musia obsahovať informácie zahrnuté v §§ 4 až 12 a § 15, zákona č. 381/2001 Z. z., ktoré pojednávajú o povinnostiach a právach klienta, o povinnostiach a právach poisťovne, o výpovediach a zánikoch PZP a aj o tom, kedy na klienta môže poisťovňa uplatniť postih.

Obsah týchto ustanovení je povinný ešte pred uzatvorením zmluvy poskytnúť sprostredkovateľ v dostatočnom predpisu. Preto si všetky tieto ustanovenia nechajte vysvetliť s poukázaním na znenie vo VPP.

Záznam o sprostredkovaní PZP

Prílohou poistnej zmluvy PZP je aj záznam o sprostredkovaní finančnej služby a nie je možné bez neho dojednať žiadne poistenie. Každá spoločnosť so statusom finančný agent má svoje vlastné tlačivá a môžu by odlišné od tých, ktoré používajú viazaní finanční agenti poisťovní.

V zázname je sprostredkovateľ povinný zapísať priebeh stretnutia a musí byť z neho jasné, či s nami jedná ako s profesionálnym klientom alebo ako s neprofesionálnym klientom.

V zápise ďalej vyznačuje, či ste mu dali všetky podklady a odpovedali na jeho všetky otázky. Môže prísť zo strany sprostredkovateľa k snahe sa vyhnúť prípadnému konfliktu v budúcnosti a zámerne môže v zázname vyznačiť, že ste mu neodpovedali na všetky otázky a že aj napriek tomu trváte na uzatvorení PZP.

Aj keď ustanovenie § 35 ods. 5 zákona č86/2009 Z. z. takúto možnosť pripúšťa, tak táto voľba nemá svoje opodstatnenie, aby ste si ju pri uzatváraní PZP sami vybrali. Vyslovene to neodporúčam. Ak ste neprofesionálny klient, tak by vám sprostredkovateľ PZP mal v tom znení aj poskytnúť svoju službu.

Pozor na vyhlásenia pri uzatváraní PZP

Zvlášť veľký dôraz treba dať na vyhlásenia poisteného, do ktorého môžu byť zakomponované ustanovenia, ktorých obsah si nemusíte uvedomovať. Môžu vás postaviť do pozície, kedy ste za poistenie PZP plne zodpovední vy.

Medzi takéto vyhlásenia, ktoré sa môže objaviť v poistnej zmluve PZP alebo v zápise o sprostredkovaní finančnej služby, je napríklad znenie: „poistník vyhlasuje, že sa pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámil so zákonom č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení ne/skorších predpisov“.

Takéto vyhlásenie môžeme považovať za hrubé porušenie zákona č. 186/2009 Z. z., nakoľko vás bez vášho vedomia stavia z pozície neprofesionálneho klienta do pozície profesionálneho klienta a sprostredkovateľ aj poisťovňa sa zbavujú zodpovednosti za chyby, ktorých sa dopustia pri dojednávaní poistnej zmluvy.

Je lepšie tento text vyčiarknuť na všetkých exemplároch poistnej zmluvy s vašim podpisom a s podpisom sprostredkovateľa, alebo predloženú poistnú zmluvu nepodpíšete s týmito vyhláseniami.

PZP je platné až po úhrade poistného

Poistenie PZP je platné, ak je zaplatené. Moderná technika vám umožňuje, aby ste poistenie zaplatili okamžite po jeho podpise ešte pred tým, než vyjdete s vozidlom na cestu.

Ak platíte poistné za PZP v hotovosti sprostredkovateľovi, ak výber môže vykonať, je dôležité, aby bol na potvrdení vyznačený dátum a aj presný čas, kedy ste poistenie zaplatili. Pri nehodách hneď po uzatvorení poistenia má čas zaplatenia poistného rozhodujúci vplyv na poistné plnenie.

K PZP patrí aj biela a zelená karta

Ďalším dôležitým dokladom, ktorý musíte pri podpise zmluvy PZP dostať, je potvrdenie o poistení (biela karta platná na území Slovenskej republiky a zelená karta platná na území členských štátov).

Vydať uvedené potvrdenie bez zbytočného odkladu upravuje ustanovenie § 12 ods. 1) zákona č. 381/2001 Z. z. Prax je taká, že vám sprostredkovateľ PZP vystaví dočasné potvrdenie pri podpise zmluvy a po nahraní zmluvy do systému poisťovne vám poisťovňa pošle potvrdenie na celé prvé poistné obdobie

Pozor pri cestách do zahraničia

Ak cestujete do zahraničia vozidlom, musíte vedieť, či vaše poistenie platí pre štát, kam cestujete a musíte mať aj potvrdenie o platnosti poistenia PZP pre daný štát. Týmto potvrdením je zelená karta, ktorú dostanete z poisťovne. To, či vaše potvrdenie platí pre daný štát, zistíte podľa zelenej karty, kde sú vypísané všetky členské štáty.
Ing. Ondrej Izakovič - PZPportal.sk

Ing. Ondrej Izakovič

Pomáham ľuďom a firmám pri výbere a nastavení poistných produktov, aby za ne platili čo najmenej a získali čo najväčší úžitok. Špecializujem sa na poistenie automobilov, zodpovednosti a poistenie podnikateľských rizík.
Zdieľaj:

Ako postupovať

   Porovnajte si ponuky PZP >>

   Vyberte najlepšiu ponuku

   Uzatvorte PZP online

   Zmluvu dostanete na email

Výhody online poistenia

   Porovnanie cien PZP>>

   Zľavy až do 70%

   Uzatvorenie za pár minút

   PZP platí okamžite

   Nemusíte ísť do poisťovne

   Zmluva a zelená karta ihneď na email

Užitočné odkazy

Ako si môžete porovnať ceny PZP

Postup pri uzatváraní PZP online

Ako postupovať pri zmene poisťovne

Ako ukončiť PZP pri predaji auta

Ako môžete zrušiť PZP

Ako postupovať pri dopravnej nehode

Chcete platiť menej za svoje PZP?
Porovnať ceny PZP